Spot og skade følges ad – somme tider som følge af en arvesag

At miste en af vore kære volder os alle dyb sorg. Men spot føjes til skade, hvis man udover sorgen over tabet af det menneske, der stod en nær, også lider økonomisk tab.

I tilfælde af separation, skilsmisse eller dødsfald viser det sig, at den ene part kan få del i boet.

En sådan ubehagelig oplevelse (som læseren måske allerede har oplevet) kan være en følge af reglerne der gælder den ene ægtefælles arvegods.

I den italienske civillov er det fastsat, at ”Følgende indgår ikke i fællesboet og tilhører ægtefællen personligt: (…) goder erhvervet efter ægteskabets indgåelse som gave eller ved arv, medmindre det i gavetilsagnet eller i testamentet udtrykkeligt er anført, at disse goder skal indgå i fællesboet”.

Så langt, så godt. Den italienske lovgivning er forholdsvis klar. Hvis ikke testator eller gavegiver udtrykkeligt nævner, at goderne skal indgå i fællesboet, da vil nævnte goder, som modtageren har fået som arv eller i gave, forblive den pågældendes fuldstændige særeje.

Sådan er det ikke ifølge dansk lovgivning!

Efter den danske lovgivning omfatter det såkaldte ”universelle” fælleseje reelt set alle ægtefællernes goder, herunder også de goder, som man har erhvervet før ægteskabet, selv når det er sket i form af arv eller gave. Med andre ord vil begge ægtefællers fulde ejendom, om den er er erhvervet før eller efter ægteskabets indgåelse, således indgå i ”den store gryde” som fællesboet udgør, og derfor også goder, som den ene af ægtefællerne måtte have fået i gave eller arvet i Italien.

I tilfælde separation, skilsmisse eller dødsfald risikerer man derfor at blive frataget noget, som man anser som værende ens personlige ejendom, fordi den tidligere ægtefælle kan gøre krav på en del af ens formue, og det vel at mærke formue, som man har erhvervet ved arv eller som gave i Italien.

Det er derfor vigtigt at kontrollere, hvordan ægtefællerne står rent formueretligt, før det er for sent, og dermed undgå at et lidt for ”universelt” fælleseje, som det der gælder i det danske retssystem, ender med at blive ”fatalt” for den af ægtefællerne, som i god tro går ud fra at have eneret på ejendele, som denne har fået i gave eller arvet i medfør af italiensk lovgivning, og som da viser sig at indgå i fællesboet.

En opdelt ejendomsret i Italien – I Danmark risikerer man at blive ribbet

En opdelt ejendomsret i Italien – I Danmark risikerer man at blive ribbet

I forbindelse med den økonomiske krise på boligmarkedet og adgangen til finansiering, som har berørt næsten alle befolkningsklasser, og desuden på grund af den usikkerhed der hersker på de finansielle markeder, er italieneres interesse for den delte ejendomsret steget markant i de seneste år.

Fænomenet hænger tæt sammen med Italiens demografiske ændringer. Lad os se nærmere på hvad denne ”opdelt ejendomsret” indebærer, og hvilke fordele og ulemper der er, særligt når sammenholdt med den danske lovning, hvor dette retlige begreb slet ikke eksisterer. For at undgå kedelige overraskelser er det vigtigt at være meget opmærksom på de forskellige punkter, som vi stiller op herunder.

1. Hvad er den opdelte ejendomsret?

Den opdelte ejendomsret er ejendommens værdi fratrukket brugsværdien. At sælge den opdelte ejendomsret svarer derfor til at sælge selve ejendommen men selv forbeholde sig livslang ret til at blive boende.

2. Hvilke fordele har sælgeren af at sælge den opdelte ejendomsret?

Sælger af den opdelte ejendomsret forbeholder sig som sagt retten til at blive boende resten af sit liv, og modtager samtidig en sum penge, der giver vedkommende en solid økonomisk stødpude til at forsøde de sidste år af tilværelsen.

3. Hvad er købers fordele?

Køber af den opdelte ejendomsret erhverver en fast ejendom til en i forhold til brugshaverens alder nedsat pris, men kan FØRST tage ejendommen i brug efter brugshaverens død.

4. Hvem er brugsrettighedsindehaveren?

Brugsrettighedsindehaver er den, som efter at have solgt den opdelte ejendomsret til en ejendom har ret til at bruge denne ejendom i resten af den pågældendes liv eller i en i kontrakten fastlagt periode. Brugsretten kan endvidere overdrages til tredjemand, såfremt en sådan overdragelse er fastsat i kontrakten om salg af den opdelte ejendomsret.

5. Hvem er indehaver af den opdelte ejendomsret?

Indehaver af den opdelte ejendomsret eller, sagt med andre ord, ejeren uden brugsrettigheder, er den som har købt en ejendom af brugsrettighedsindehaver, men som endnu ikke er berettiget til at bruge ejendommen. Også indehaveren af den opdelte ejendomsret kan til hver en tid overdrage denne ret til tredjemand.

6. Hvem betaler omkostningerne og ejendomsskatterne?

I den italienske civillov er det fastsat, at “brugshaveren så længe dennes ret til brug af ejendommen løber, skal afholde de årlige udgifter til skatter, afgifter samt andre indkomstrelaterede hæftelser”

7. Sådan er det ikke i Danmark!

I Danmark påhviler skatter og afgifter derimod ejeren af ejendommen, eftersom der i det danske system ikke er juridisk grundlag for begrebet ”ejer uden brugsrettigheder”, men kun for den fulde ejendomsindehaver. Lever man således i Danmark og er skattepligtig i Danmark, da vil man blive beskattet af hele værdien af den ejendom, som man i Italien kun har den opdelte ejendomsret til. Men ikke nok med det.

I Italien overgår indehaveren af den opdelte ejendomsret helt automatisk til at stå som ”den fulde ejendomsindehaver” ved brugshavers død, uden at blive beskattet af den merværdi som er løbet på ejendommen i perioden fra salget af den opdelte ejendomsret fandt sted og frem til brugshavers død. I Danmark beskattes samme person derimod af ejendommens merværdi, og denne vil derfor skulle indbetale de skyldige afgifter og skatter til SKAT.

Før man erhverver den opdelte ejendomsret til en ejendom i Italien, er det således vigtigt at huske på disse aspekter for at undgå kedelige overraskelser. Man kan da glæde sig over at man i det mindste ikke vil blive beskattet i Italien.

Vi anbefaler at man altid konsulterer en ekspert på området, som kender den italienske og den danske lovgivning til bunds og dermed vil kunne give den bedste rådgivning.