Desktop

Familie- og arveret i Italien

Vi har allerede haft lejlighed til at behandle sager for indtil flere af vores landsmænd, italienerne såvel som danskere, som har oplevet tabet af et familiemedlem, særligt en ægtefælle, hvor de efterladte har fået et først juridisk og senere økonomisk slag i ansigtet. Navnlig har vi gennemgået de tilfælde, hvor den italienske lovgivning omkring regulering af ægtefællers formueretlige forhold i tilfælde af den enes død kan få uventede og i nogle tilfælde ødelæggende juridiske konsekvenser, hvis parterne på et tidspunkt i løbet af deres ægteskab står overfor en situation, hvor den danske lovgivning går på tværs af den italienske, for eksempel i tilfælde af separation efter de danske regler (se artiklen “ Spot og skade følges ad”).

Herunder ses en oversigt over de vigtigste punkter i den italienske lovgivning gældende for ægtefæller rent formueretligt, samt reglerne omkring arv og skifte i Italien.

 

 

Hvordan er det i Italien?

ÆGTESKAB

 

Legal formueordning ml. ægtefæller

 

Comunione dei beni  (formuefællesskab om alt det, hver af parterne erhverver ved eget virke efter ægteskabets indgåelse, altså ikke gaver og arv, resten er fuldstændigt særeje).

Andre formueordninger ved etablering af ægtepagt

Separazione totale dei beni (fuldstændigt særeje), comunione totale dei beni (fuldstændigt formuefællesskab), og enhver form for mellemting

Legalt udgangspunkt for lovvalg

Hvis begge parter er af italiensk nationalitet, italiensk lovgivning. Hvis de er af forskellig nationalitet, vælges lovgivning i den stat, hvortil ægteskabet har størst tilknytning.

Partsautonomi mht. lovvalg

Kun hvis ægtefællerne har en rimelig tilknytning til det pågældende land.

Formelle gyldighedsbetingelser for ægtepagter

Det er en gyldighedsbetingelse, også inter partes, at ægtepagten er oprettet for notar. Til beskyttelse over for tredjemand skal ægtepagten være registreret i det kommunale register og på de steder, hvor parterne har fast ejendom.

Anerkendelse af ægtepagter oprettet i udlandet

Udenlandske ægtepagter accepteres normalt, hvis de er gyldigt oprettede på oprettelsesstedet. For at give beskyttelse over for tredjemand skal de være registreret i ”Archivio Notarile”.

ARV OG SKIFTE

 

Hvordan arves der?

Efter loven eller ved testamente.

Testamentsformer

Notartestamente, hemmeligt testamente “testamento segreto” (testamente der er deponeret hos notaren), vidnetestamente, holografisk testamente og dødstestamente (testamento speciale)

Stedlig skiftekompetence (kriterium for anvendelse af lokale skifteregler)

Afdødes domicil på dødsdagen.

Saglig skiftekompetence (Hvilke aktiver skiftes efter lokal ret?)

Omfatter i princippet alle aktiver, uanset hvor, dog med respekt for, at en fremmed stat reserverer sig ret til skifte af derværende fast ejendom. Normalt interesserer man sig ikke for, hvad arvingen havde i udlandet.

Central skiftemyndighed ?

(uddybes sidenhen)

 

Der er ikke nogen central skiftemyndig, som skifteretterne er det hos os. Den eneste forpligtelse, der er i forhold til det offentlige, er at indlevere en boopgørelse til Agenzia delle Entrate, der er statslig fiskal myndighed. Dette skal ske senest 12 måneder efter dødsfaldet.

Praktisk fremgangsmåde ved skifte

Skifte kan ske helt privat. Parterne vil ofte antage en notar til at sørge for formalia. Hvis der er umyndige eller umyndiggjorte, skal skiftet gennemføres ved en amministratore giudiziario (bobestyrer), som udnævnes af den lokale ret.

Legale arvinger

Ægtefælle (I), børn og deres descendenter (II), forældre (III), søskende og søskendes afkom (IV), bedsteforældre og deres afkom ned til onkler og tanters børn (V), Staten (VI).

Registrerede partneres retsstilling

Ingen legal arveret.

Samlevers retsstilling

Ingen legal arveret.

Fordeling ved konkurrence ml. flere legale arvinger

Ægtefælle + 1 barn:    (1/2  /   1/2)

Ægtefælle + 2 eller flere børn: 1/3 / 2/3

Ægtefælle + forældre

Ægtefælle + søskende

Tvangsarv

Ægtefælle uden børn: 1/2

Ægtefælle (1/3) + 1 barn: 1/3

Ægtefælle (1/4) + 2 eller flere børn: 2/4

Ægtefælle i forhold til forældre og børn

Børn alene

Særlige muligheder for begunstigelse af ægtefællen

Ret til at blive boende i boligen.

Mulighed for oprettelse af familielegat,   fideikommis eller velgørende fond

Legat kan oprettes efter loven og ved testamente – fideikommis kan oprettes, men i begrænset omfang. Fond kan oprettes ved testemente.

Boafgiftssatser og bundfradrag ved beregning af boafgift

Ægtefælle, børn og børnebørn har hver et bundfradrag på 1 mio. €. Slægtninge af 3. og 4. grad: 6% af beløb over 100.000 € for hver slægtning. Andre slægtninge: 8%. Også personer, der ikke er slægtninge.

Afgiftspligtens indtræden

Indtræder ved testators død. Forfald 12 måneder efter.

Andre afgifter/skatter

Låneafgift – imposta ipotecaria

Matrikelafgift – imposta catastale

Mest almindelige skifteformer

Privat skifte, testamentseksekutorbehandling eller ved påtvungen amministratore giudiziario (bobestyrer).

Særlige skiftefordele

Person med fysisk handicap betaler kun boafgift af beløb over 1,5 mio. €.

GAVER

 

Skattefrie gaver

1 mio. € for ægtefælle, hvert barn og børnebørn – 100.000 € for hver søskende.

Gaveafgift

Som ved arveafgift.

Afgiftspligtens indtræden og forfald

Ved modtagelsen af gaven og senest ved underskrift på gavedokumenter hos notar.

Afgiftspligten påhviler giver/modtager

Gavemodtager.

 

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os ved den mindste tvivl om ovenstående forhold.

 


Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com