Desktop

Luigi Farina - Dansk og italiensk advokat

Her i Danmark er alt enkelt og overskueligt. I Italien er det ofte anderledes.

Sprog, opdragelse, uddannelse, omgangsform, samfundsopbygning, kulturer, juridiske tankesæt og løsningsmodeller er forskellige.

Advokat Luigi Farina sikrer danskere en genvej til det italienske gennem advokater, der qua deres opvækst og uddannelse mestrer det dansk-italienske sprogligt, kulturelt og juridisk.

Vi er danske og italienske i København …. på dansk.

Advokat Luigi Farina, har opnået både dansk og italiensk advokatbeskikkelse og deler sin tid mellem Danmark og Italien.

Luigi Farina stiller sig med et 12-årigt internationalt erfaringsgrundlag til rådighed for sine danske og italienske klienter.

Luigi Farina ønsker at bistå og rådgive alle sine danske og udenlandske klienter, herunder bedst muligt at oplyse de pågældende om den lokale skik og brug.  Advokat Luigi Farina har som dansk og italiensk advokat som sit primære mål at yde den enkelte klient professionel juridisk rådgivning med særlig fokus på forskellene mellem det danske og det italienske retssystem. 

Luigi Farina er specialist i dansk-italienske retsforhold og rådgiver danske klienter om dansk-italienske retsforhold, især inkasso, køb af fast ejendom i Italien, bodeling i Italien, dødsbobehandling i Italien samt etablering af virksomhed i Italien og udbudsprocedurer/licitationer i Italien. Luigi Farina har endvidere igennem flere år i samarbejde med flere danske banker beskæftiget sig med optagelse af lån og med tinglysning af pant i fast ejendom i Italien og Frankrig.

Luigi Farina har igennem de seneste år haft mulighed for at bistå danske klienter, såvel private som virksomheder og forsikringsselskaber, i erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål, herunder retssager om kompensation for forskellige ulykker samt i tilknytning til dødsfald som følge af færdsels- eller skiulykker i Italien, hvor danske statsborgere under ophold i forbindelse med arbejde eller ferie er forulykket. 

 

Advokat Luigi Farina tilbyder endvidere sine danske klienter juridisk og skattemæssig bistand i forbindelse med åbning af virksomhed i Italien, herunder særlig bistand til og rådgivning i spørgsmål omkring momsindberetning, indberetning til Intrastat, klientfortegnelser, samt udarbejdelse af lønsedler og lønningslister. Luigi Farina tilbyder desuden hjemstedsadresse i Italien til danske virksomheder.   

Luigi Farina har som en del af sine studier tillige opnået en Ph.d. inden for entreprise og licitation.

Luigi Farina bistår danske og udenlandske selskaber omkring deltagelse i licitation, idet selskaberne tilbydes bistand i alle faser af udbuddet, lige fra den indledende ansøgning til udformning af tilbuddet og udførelse af arbejdsopgaverne.

I denne sammenhæng har Advokat Luigi Farina i løbet af de seneste 10 år med særdeles gode resultater bistået danske selskaber i følgende aktiviteter:

Advokat Luigi Farina har det som sit primære mål at levere global bistand til danske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Italien, og kan i den forbindelse tilbyde støtte og assistance fra vort advokatkontor som vil hjælpe med de administrative formaliteter, såsom anmodning om udstedelse af opholdstilladelse, sygesikringsbevis, personnummer, osv.

Medlemsskaber
Sprog

Dansk, engelsk, italiensk og fransk.

Kompetencer og specialer

Bygget og vedligeholdt af: Eaktion.com